Ornamentálna mapa je školský projekt, ktorý spája deti a mládež na celom svete.

Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov.
Medzi národmi aj medzi sebou navzájom.

INFO

Projekt "Ornamentálna mapa Slovenska" je súčasťou medzinárodného integračného projektu "Ornamentálna mapa sveta" ( "Ornamental Map of the World" ), ktorý bude zameraný na spoznávanie tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva.

Ornament je základným prvkom miestnej kultúry, ktorý sa vyvíjal tisícročia a mal okrem estetickej aj funkciu sociálnu a ochrannú. Mapa tvorená ornamentami bude symbolizovať nesmierne kultúrne bohatstvo a rozmanitosť kultúr na našej planéte.

Slovensko bolo v minulosti výnimočné svojou živou kultúrou. Naši predkovia mali vysoké estetické cítenie a svoj talent rozvíjali od detstva až po starobu. Popri práci sa venovali umeniu a často dosahovali z dnešného hľadiska profesionálnu úroveň. Každá "dolina" si tak vytvorila originálny umelecký štýl, ktorý bol univerzálny - mali originálny odev, hudbu, architektúru,.....a ich základom bol práve - originálny ornament.

Mapa Slovenska vytvorená ako mozaika tradičných ornamentov bude spracovaná umelcami do podoby veľkoplošných obrazov "Krajina krásy", a zároveň sa ornamenty natrvalo stanú súčasťou každej našej obce na Google Maps.

PRE ŠKOLY

"Ornamentálna mapa Slovenska" je obsahom a formou multikultúrny prierezový projekt pre základné a stredné školy, s možnosťou realizácie v rámci predmetov - Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis, Geografia, Výtvarná výchova, Etická výchova, Výchova umením, Regionálna výchova a pre stredné školy v rámci predmetov - Slovenský jazyk, Umenie a kultúra, Etická výchova.

V podmienkach slovenského školského systému spĺňa parametre Multikultúrnej výchovy aj Regionálnej výchovy v rámci Roka európskeho kultúrneho dedičstva 2018.

ZÁŠTITA

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

PARTNER

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave.

Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

ODBORNÝ GARANT

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

PaedDr. Adela Dojčanová-Melišeková

CIEĽ

Zvyšovanie kultúrnosti detí a mládeže - učiť ich úcte k životu - svojmu, svojich predkov aj budúcich potomkov. Učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť a tešiť sa zo života.

ZÁMER

Dôstojne reprezentovať Slovensko a jeho kultúru ako súčasť svetového kultúrneho dedičstva.

INTEGRÁCIA

Účasťou v projekte "Ornamentálna mapa Slovenska" sa škola automaticky stáva reprezentantom Slovenska v uvedenom medzinárodnom projekte.

INKLÚZIA

Projekt vedie žiakov k tvorivej spolupráci na spoločnom diele. Rešpektuje rozdiely medzi deťmi a právo všetkých na rovnaký prístup k danému vzdelávaniu bez diskriminácie a predsudkov.


Koordinátori projektu Ornamentálna mapa :

Prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. - odborný garant pre Slovensko
PaedDr. Adela Melišeková - Dojčanová - odborná garantka pre pedagogickú prax
Prof. PhDr. Marta Botíková, PhD. - odborná garantka pre vzdelávanie
Mgr. Martin Štrbka - Slováci v zahraničí
Juraj Váňa
RnDr. Anna Ružiaková
Mgr. Marta Slezáková
Dr. Lucia Horváthová
Mgr. Marta Šišková
Mgr. Ľuboš Straka
Mgr. Mariana Belková

Na projekte pracuje otvorený tím učiteľov, ktorí chcú svojimi skúsenosťami a nápadmi prispieť k pohode a dobrej atmosfére na školách.

Pracujeme dobrovoľnícky.

Všetci kolegovia a záujemcovia o spoluprácu sú medzi nami vítaní.