Aj malý národ môže byť veľký.  Svojou kultúrou a vzdelanosťou.            

                                                                                             J. A. Komenský

Ornamentálna mapa je školský projekt, ktorý spája deti a mládež na celom svete. Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov.

Medzi národmi aj medzi sebou navzájom.

INFO

Projekt „Ornamentálna mapa Slovenska" je súčasťou medzinárodného integračného projektu „Ornamentálna mapa sveta" ( "Ornamental Map of the World" ), ktorý bude zameraný na spoznávanie tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva.

Ornament je základným prvkom miestnej kultúry, ktorý sa vyvíjal tisícročia a mal okrem estetickej aj funkciu sociálnu a ochrannú. Mapa tvorená ornamentami bude symbolizovať nesmierne kultúrne bohatstvo a rozmanitosť kultúr na našej planéte.

Slovensko bolo v minulosti výnimočné svojou živou kultúrou. Naši predkovia mali vysoké estetické cítenie a svoj talent rozvíjali od detstva až po starobu. Popri práci sa venovali umeniu a často dosahovali z dnešného hľadiska profesionálnu úroveň. Každá „dolina“ si tak vytvorila originálny umelecký štýl, ktorý bol univerzálny - mali originálny odev, hudbu, architektúru,.....a ich základom bol práve - originálny ornament.

Mapa Slovenska vytvorená ako mozaika tradičných ornamentov bude spracovaná umelcami do podoby veľkoplošných obrazov „Krajina krásy“, a zároveň sa ornamenty natrvalo stanú súčasťou každej našej obce na Google Maps.

PRE ŠKOLY 

„Ornamentálna mapa Slovenska" je obsahom a formou multikultúrny prierezový projekt pre základné a stredné školy, s možnosťou realizácie v rámci predmetov – Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis, Geografia, Výtvarná výchova, Etická výchova, Výchova umením, Regionálna výchova a pre stredné školy v rámci predmetov - Slovenský jazyk, Umenie a kultúra, Etická výchova.
V podmienkach slovenského školského systému spĺňa parametre Multikultúrnej výchovy aj Regionálnej výchovy v rámci Roka európskeho kultúrneho dedičstva 2018.

ZÁŠTITA

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

PARTNER

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave.

Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši - Expozícia Tatrín

ODBORNÝ GARANT

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.                                                                   

PaedDr. Adela Dojčanová-Melišeková

CIEĽ 
Zvyšovanie kultúrnosti detí a mládeže - učiť ich úcte k životu - svojmu, svojich predkov aj budúcich potomkov. Učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť a tešiť sa zo života.

ZÁMER
Dôstojne reprezentovať Slovensko a jeho kultúru ako súčasť svetového kultúrneho dedičstva.

INTEGRÁCIA
Účasťou v projekte „Ornamentálna mapa Slovenska" sa škola automaticky stáva reprezentantom Slovenska v uvedenom medzinárodnom projekte.

INKLÚZIA

Projekt vedie žiakov k tvorivej spolupráci na spoločnom diele. Rešpektuje rozdiely medzi deťmi a právo všetkých na rovnaký prístup k danému vzdelávaniu bez diskriminácie a predsudkov.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.